Google+ Followers

Minggu, 30 Agustus 2015

Paribasa SundaAbong létah teu tulangan
Sagala dicaritakeun sok sanajan bakal pikanyerieun haté batur
Semua diceritakan tidak perduli akan menyakiti hati orang lain.

Adéan ku kuda beureum
Ginding ku pakéan meunang nginjem
Menyombongkan barang pinjaman atau barang milik orang lain.

Biwir nyiru rombéngeun
Resep nyaritakeun rusiah atawa kasalahan batur
Senang menceritakan rahasia atau kesalahan orang lain

Bonténg ngalawan kadu
Nu héngkér ngalawan nu bedas
Yang kuat melawan yang lemah

Dug hulu pet nyawa
Usaha satekah polah pikeun kahirupan satuluyna
Bekerja keras untuk kehidupan di masa depan          

Goong nabeuh manéh
Ngagulkeun diri sorangan
Memuji-muji diri sendiri

Gindi pikir belang bayah
Goréng haté
Berhati buruk

Hurung nangtung siang leumpang
Sagala aya, beunghar
Hidup mewah

Halodo sataun lantis ku hujan sapoé
Kahadéan nu geus sakitu lilana lantis ku hujan sapoé
Perbuatan baik yang telah lama dilakukan hilang atau dilupakan begitu saja oleh
karena suatu perbuatan jelek

Kawas gaang ka tincak
Jempling atawa jemplé
Tiba-tiba sepi, tidak terdengar suara apa-apa lagi


Kandel kulit beungeut
Teu boga kaéra
Tidak punya rasa malu

Kawas leungeun nu palid
Leungeunna teu daék cicing uyup-ayap kaditu ka dieu
Tangannya  tidak bisa diam segala dipegang

Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak
Sauyunan, layeut tara paraséa
Akur, seia sekata

Monyet ngagulung kalapa
Boga élmu tapi teu nyaho maksudana
Mempunyai ilmu tapi tidak mengerti maksudnya

Nyeungeut damar di suhunan
Barang béré bari hayang ka puji
Memberi sambil ingin dipuji (tidak ikhlas)

Ngéplék jewer ngandar jangjang
Éléhan taya kawani
Selalu kalah tidak ada sifat berani
           
Ngawur kasintu nyiehkeun hayam
Ari kabatur bageur sagala dibikeun, ari kadulur sorangan medit
Kalau ke teman baik sekali semua diberikan, kalau ke saudara sendiri pelit

Ngeupeul ngahuapan manéh
Ngaluskeun hiji perkara untuk kepentingan sendiri
Mementingkan satu urusan untuk keuntungan pribadi

Ngadék sacékna nilas saplasna
Kudu adil bijaksana
Harus adil serta bijaksana

Pupulur méméh mantun
Ménta buruhan méméh ngalaksanakeun gawé
Meminta gaji sebelum melaksanakan pekerjaan

Minggu, 21 September 2014

WAWANGSALANWawangsalan téh nyaéta sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu ditéangan tina bagian eusi. Wangsal téh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi téa. Nilik kana wangunna, wawangsalan téh diwangun ku dua padalisan: sapadalisan sindir, sapadalisan deui eusi. Jumlah engang dina unggal padalisan nyaéta dalapan engang. Umumna eusi wawangsalan téh ngeunaan silihasih, cinta atawa birahi. Contona wawangsalan :
A
Abdi mah caruluk Arab, henteu tarima teh teuing (korma)
Abdi tehkapiring leutik, kaisinan ku gamparan (pisin)
Abdi teh sok ngembang kawung, inggis teu ngareunah pikir (pengis)
Ajag lembur Indramayu, naha bet kalangsu teuing (asu)
Aya nu dianjing cai, aya nu diheroan (sero)
Anu siram kokojayan, abdi pamoyokan badis (ngoyok)
Angeun somah pakampungan, kajeun bedo ti kamari (bodo)
Areuy leuweung mérang daun, ulah sok japilus galih (pulus)
Aringgis sok nyatang bolang, kapongpongan siang wengi (lompong)
Asal hiji jadi dua, temah matak sesah ati (walimah)
Awi ngora téh jaradi, temah matak jadi liwung  (iwung)
Aya nu dianjang cai, aya nu dihéroan  (séro)
Aya mesin bisa ngapung, kapidara diri abdi kapal (udara)
Ayeuna gé sérah tegal, engkang mah sok matak peurih (eurih)
B
Balandongan ngujur jalan, sok hayang los bae indit (elos)
Bareto ge batu pirus, juragan geuning pelekik (angkik)
Beas ditutuan deui, iraha bisa patepung (tipung)
Belut sisit saba darat, kapiraray beurang peuting (oray)
Bendi panjang roda opat, ulah kalah ka carita (kareta)
Bentang baranang di imah, samar bisa tepang deui (damar)
Beulit cinggir simpay tangan, salamina hamo lali (ali)
Beuying leutik simkuring mah, ari ras sok cimataan (amismata)
Bibika tipung tarigu, ku engkang tacan kaharti (roti)
Bilangan Jawa nu tujuh, abdi mah somah pituin (pitu)
Buntut jarum pangaputan, bati kelar teuing pikir (kukular)
Baku sok ngalebu badag, reueus keur sareng jeung istri (areng)
Balandongan ngujur jalan, sok hayang geura los indit (elos)
Balé diréka masjid, nya pikir bati rumajug  (tajug)
Bangkong lodor meuntas jalan, titis tulis bagja awak (bayawak)
Bango héjo hérang jangjang, piraku engkang ka abdi (merak)
Bango leutik bodas hulu, mo samar ka diri abdi (camar)
Batuk eungap hésé damang, saé sumping baé wengi (mengi)
Bedil langit handaruan, engkang sapertos kalinglap (gelap)
Bedog urang Darmaraja, kawantu abdi mah miskin (sekin)
Béntang baranang di imah, samar bisa tepung deui (darma)
Bedug wedalan Eropa, abdi teu asa dipuji (tanji)
Beusi bodas cingcin kecrik, cumah baé dipicinta  (timah)
Biasa ngadodol gula, abdi henteu dipaduli  (gulali)
Bibika tipung tarigu, ku engkang tacan kaharti (roti)
Buah kawung raranggeuyang, curuluk cisoca bijil  (caruluk)
Bulu panon wates taar, itu nyai mani geulis  (halis)
C
Careuh beureum pasawahan, tur dusun leuwih ti misti (lasun)
Cariang beureum beutina, neda carios nu puguh (cariu)
Catetan bulan jeung taun, engkang mah menak utami (almenak)
Cikur jangkung pamuraan, paralay teuing nu geulis (panglay)
Cinyusu kentel dimasak, ulah tega-tega teuing (mantega)
Cacangkir bahana beling, masing welas lahir batin (gelas)
Cakcak gedé kadal bilik, ulah dipaké mokaha (toké)
Catetan bulan jeung taun, juragan ménak utami (almenak)
Cau gedé ngan sasikat, taya teuing bagja diri cau (bagja)
Cék lémék Jawa sumuhun, hayang téh ulah kapanggih (enggih)
Cisusu kentel dimasak, ulah téga-téga teuing (mantéga)
D
Dagangan pangrapet surat, mun kitu abdi mah alim (elim)
Daun tuhur na tangkalna, ari ras ka diri nyai (kararas)
Deukeut-deukeut anak taleus, nyangkewok teu kanyahoan (tewok)
Di Cikajang aya gunung, asa paturay jasmani (Cikuray)
E
Ekek lembut pupuntiran, tingsaredet kana ati (serendet)
Engkang teh ngajukut laut, seger mun tepung jeung nyai (lamun)
Estu dipalupuh nangtung, kapimilik beurang peuting (bilik)
G
Gagang atah keur lumayung, engkang jelema ginding (gumading)
Gedong luhur panenjoan, narah keur saheulaanan (munara)
Gedong ngambang di sagara, kapalang wawuh jeung nyai (kapal)
Gedong tempat nu titirah, ulah sok reueus binangkit (rumah sakit)
Gunting pameulahan jebug, kacipta bae ku ati (kacip)
H
Hayam Cempa lalayaran, matak teuing nyeri ati (meri)
Hayam sawah dipiara, abong nu apes ka diri (meri)
J
Jagong tuhur beunang ngunun, dunungan bagea sumping (emping)
Jawadah tutung biritna, sacarana-sacarana (cara)
Jukut jangkung pinggir gunung, hate engkang panas peurih (eurih)
K
Kacang panjang disayuran, bati ngageremet ati (kacang gamet)
Kacang panjang gegebengan, sakieu darajat kuring (jaat)
Kadeuleu langgir caina, kayap keyep anu geulis (keuyeup)
Kalong cilik saba gedang, sumedot rasaning ati (cocodot)
Kararas daun kalapa, teu aya nu ngabangbrangkeun (barangbang)
Kembang biru di astana, moal pegat-pegat asih (solasih)
Kembang biru munggeng kubur, mugi engkang welas asih (solasih)
Kembang bodas buah bunder, ngaheruk nya pipikiran (jeruk)
Kendang gede pakauman, dagdigdug rasaning ati (bedug)
Koja awi dihuaan, sageuy teu kasorang eulis (korang)
Kuring teh kamenyan koneng, rumaos kawiwirangan (walirang)
Kutu baju kuar sinjang, moal weleh tumarima (tuma)
Laleur hideung panyeureudan, kilangbara urang jadi (bangbara)
L
Lampu tilu damar dua, moal ngarancabang pikir (lampu cabang)
Langgir cai leumpang ngijing, kadeuleu kayap keyepna (keuyeup)
Lauk panjang dina parung, ari emut merod pikir (berod)
M
Manuk beureum saba eurih, hate asa didudutan (manuk dudut)
Manuk hawuk beureum suku, katingal keur imut leutik (galatik)
Manuk rengge saba ulam, sok komo lamun geus jadi (caladi)
Manuk tukung saba reuma, uyuhan jadi ka nyai (puyuh)
Matak ngajampana bugang, panasaran ku lenjangna (pasaran)
Mencek leutik saba alas, abdi sanggem ngarencangan (peucang)
Meong tutul saba kasur, cing atuh kumaha kuring (ucing)
Monyet hideung sisi leuweung, susah teu aya tungtungna (lutung)
Mun jajan sakadar tipung, upami kagungan rabi (surabi)
Mun yaktos mangsi Malayu, anjeun teh cinta ka kuring (tinta)
N
Ngan bati ngajahe leuweung, nya pikir puyang-payengan (lampuyang)
Nyiruan genteng cangkengna, masing mindeng pulang anting (papanting)
Nyiru gede wadah bangsal, engkang mah sok sindir lampir (tampir)
P
Paribasa petis Cina, hayang nepi ka cacapna (kecap)
Peso pangot ninggang lontar, acan katuliskeun diri (tulis)
Peso petok kewung tungtung, hayang kapiajang teuing (kujang)
Peuteuy leubeut panjang gagang, ka diri saha nu watir (petir)
Piring jati dulang leah, tinggaleun kari waasna (bahas)
Puguh ge ubar muriang, nu hina leuwih ti misti (kina)
Puter putih saba lembur, engkang seja bela pati (japati)
R
Rebab jangkung di pandopo, nalangsa lebeting galih (tarawangsa)
Reregan sabudeur imah, kasangsara siang wengi (kasang)
Ruas awi dirorekan, pikir asa selang seling (suling)
S
Sampalan tengah sagara, laun-laun sugan jadi (alun-alun)
Senggal hideung saba ranca, tembong lelewa nu manis (lele)
Sieun teu kapancar-kawung, kabiruyungan ku eulis (ruyung)
Sieun teu kauntun tipung, sieun teu kalaksanakeun (laksa)
Simeut jangkung panjang buntut, entong karooh ku abdi (papatong)
Sok matak kapiring leutik, matak isin diri kuring (pisin)
Sok rajeun ngabuah kawung, nyuruluk cipanon bijil (curuluk)
Sok reueus nu ngejo atah, reueus jadi menak sugih (gigih)
T
Tangkal pare parungpungan, kudu ka pada utami (jarami)
Teu beunang di hurang sawah, teu beunang dipikameumeut (simeut)
Teu beunang dirangkong kolong, teu beunang dipikahayang (hayam)
Teu beunang disihung tipung, teu beunang dipapagonan (sasagon)
Teu beunang disitu lembur, teu beunang diulah-ulah (kulah)
Teu beunang disupa dulang, teu beunang dibebenjokeun (kejo)
Teu puguh monyet hideungna, asa teu puguh tungtungna (lutung)

Minggu, 03 Agustus 2014

Status Facebook LDR (Long Distance Relationship)"Semakin kuat suatu hubungan, semakin berat pula ujian yang datang"

Sekarang.. kulihat km semakin mencari kesalahan ku. Apa km bosan? Maaf karena sejauh ini aku masih kurang sempurna menjaga mu

Sejauh ini aku akan tetap berusaha menjaga mu, menjadi yg km butuhkan dan trus belajar menjadi yg terbaik untuk mu

Perasaan ku terhadap mu tak pernah berubah meski km berada di kejauhan

Pagi pacarku yang jauh disana.. Apapun yang kamu lakukan, ingatlah aku disini selalu mendukung dan... merindukanmu

Tapi saat ada orang yang mau nyiksa dan nyesek asalkan bisa tetep jadi pasangan kamu. Itu keren dan itulah LDR

Sebenernya sih menunggu itu hasilnya cuma dua. Kalo ngga nyiksa ya nyesek

Karena hanya mereka yang dewasa yang bisa melewati tantangan sebuah hubungan jarak jauh

Karena menunggu itu susah dan ga enak, maka yang ditunggu pasti orang yang disayang... Banget

Disana pasti banyak wanita yang lebih semuanya, tapi toh bertahannya di kamu. Artinya, kamu yang terbaik

Hanya doa yang bisa melindungi orang tersayang yang jauh disana. Ya, setulus itu

Yang selalu siap mendengar semua keluhmu dan tetap tinggal disampingmu. Jarang ada.

Wanita pasti memilih pria yang mapan untuk dinikahi. Jika menemukan wanita yang menerimamu sebelum mapan, nikahilah.

Rela membiarkan dirinya terluka karena menunggu, demi kesuksesanmu :')

Bukankah mereka yang kuat adalah yang selalu disampingmu meski sering kamu kecewakan ?

Bukan yang bisa diajakin jalan ke mall kapan aja, tapi yang bisa jadi suami dan ayah yang bertanggung jawab sampai kapanpun

Utk apa mengumbar janji bila tdk bisa menepati. Cinta itu bukan utk sekedar diucapkan, namun dibuktikan kesungguhannya

Sayang, jangan pernah bosan menungguku

Hubungan ini mengajarkanku cara berpegang teguh pada sebuah "komitment"

LDR adalah sebuah tantangan untuk mencapai kebahagiaan

Aku, Kamu dan Jarak adalah satu tim solid yg akan membawa semua ini untuk 1 kisah indah.. yaitu pernikahan

Saat semua pasangan bergandengan tangan dg kekasihnya aku tdk sedih, aku hanya kesal tak bisa menunjukkan bahwa kta bsa lbih dr mereka

Aku ga akan marah dengan keadaan kita yg saling berjauhan, tp yg membuat aku marah adalah sikap acuhmu itu

Syg, kamu lagi apa? Masihkah cintamu bersama hatiku disana?

Syg, jika kamu punya sedikit waktu untukku, maka aku akan menyediakan waktu lebih banyak untukmu

Jika mmg km menyukai org lain disana, maka lepaskanlah aku. Karna jika kamu benar2 mencintaiku km pasti akan menjaga hati mu utk ku

Dan sampe saat ini pun belum ada usaha mu utk menghubungi. Apa kamu disana udah kecantol sama orang lain?

Kamu lagi ngapain sih disana? Apa km udah gamau tau keadaan ku disini?

Kelakuan acuhmu membuatku malas untuk mengetahui keberadaanmu lagi

Apa kamu harus marah2 untuk menyampaikan kerinduanmu padaku? Apa tidak bisa dengan tutur kata yg lembut?

Dilema itu sederhana, antara memilih menemuimu tanpa izin orang tua atau tidak menemuimu dan tetap menahan rindu

Aku harap setiap tetes air mata yang jatuh karena menahan rindu ini kelak akan menjadi tetes air mata bahagia ketika kita bersama nanti

Masih teringat jelas senyuman bahagia mu ketika kita bertemu. Sekarang, aku sangat merindukan itu. Syg, kutunggu km di kota ku

Aku kangen kamu! Aku harap kamu jg kangen aku. Tapi waktu.. membuat kita tak bisa bertemu, bersabarlah

Ketika ada masalah, fikiran untuk mengakhiri semuanya datang. Tapi kenangan manis selalu berhasil membuaku bertahan sampai sejauh ini

Hei km, coba hitung setiap tetes air hujan yang jatuh dari langit itu. Karena sebanyak itu lah aku merindukanmu

Disini hujan kembali turun seiring dengan kerinduan dan kesedihan yang aku rasa

Dalam diam ku, aku selalu memikirkanmu, merindukanmu dan tetap menyayangimu

Yang rela menunggu mestinya mendapatkan perhatian lebih, cinta yang lebih, serta kesetiaan yang ga berbatas

Karena baru kamu saja pria yang diterima dengan begitu baik oleh keluargaku

Dan senyum yang dirindukan, kapan pulang ? Aku menunggu

Ga masalah bertahun-tahun berada di kota/negara yang berbeda, asal nantinya nama kita berada di kartu keluarga yang sama

Aku sudah memilihmu, menerima semua kelebihan dan kekuranganmu, tidak akan menyesal atas semua yang telah kita jalani

Berpegang pada kata-katamu, mempercayai semuanya, berharap semuanya kejujuran

Aku mengerti. Jauh dari pandangan mata membuat cemasmu berubah menjadi berburuk sangka. Tenanglah, disini hatiku kan berhati2

Kita memang tdk tau kapan kita akan bertemu. Tp ketahuilah bahwa sedikitpun rasaku tak pernah berkurang terkikis waktu

#LDR itu seharusnya tdk mengenal kata main2 lg. Para LDR seharusnya tau mau dikemanakan hubungan itu nanti krn pengorbanan LDR itu tdk sdkit

Kujaga apapun tentangmu tanpa tanya, meski tanda cintamu mulai samar terbungkus gulungan misteri

Hei selamat pagi. Coba km hitung setiap tetes air hujan yg jatuh dari langit itu. Sebanyak itulah aku merindukanmu sayang

Jika angin ini km kirim untuk membelaiku, ijinkan aku menikmati setiap hembusan anginnya

Aku rindu bersandar dibahumu tapi jika itu hanya bs terjadi di dlm mimpi. Ijinkan aku untuk tidur dan bermimpi lebih lama

Kilatpun coba menyampaikan pesan bahwa ada hati yg sedang terluka

Ribuan tetes hujan yg seolah mengerti apa yg aku rasakan saat ini

Kala malam datang semua senyum palsu pun memudar

Namanya juga LDR, ya harus sabar dan saling percaya

Sudahlah lupakan, memikirkan masa lalu yg buruk dan memikirkan balas dendam hanya akan membuat hati semakin sakit. Ikhlaskan!

Tapi ada jg orang yang ingin memiliki kedamaian hati tapi selalu mengulang rasa sakit di masa lalu dan mengkhayal untuk balas dendam

Lupakan masa lalu dan lihatlah ke masa depan. Ingat, hidup menuju ke masa depan,bukan ke masa lalu

Mengingat masa lalu yg buruk hanya akan membuat kita semakin hidup dalam sebuah rasa benci dan amarah

Masa lalu adalah salah satu dari sekian banyak batu2 kecil dalam suatu hubungan

Coba deh renungin. Mau gt lepasin pasangan yg kaya gt? Yakin bakal dapet yg lebih?

Kurang apa lagi coba, udah dikasih pacar yang mandiri, kuat, dan tetap sabar nunggu walau dipisahkan jarak

Aku hanya ingin km sadar bahwa aku sangat sabar nunggu kamu

Stop untuk berfikiran negatif ke pasangan. Sabar, namanya juga jauhan

Ingin rasanya untuk meredam emosi agar hubungan kita ttp baik2 sj. Tp aku tak bisa sendiri, aku butuh km. Cobalah tuk bersikap dewasa

Terjebak emosi hanya akan membuat kita tidak bisa memahami dan saling mengerti

Sampai sekarang aku masih berusaha berjuang dan mempertahankan semua

Mencintai itu tentang hati, bukan jarak

Jika jarak bisa kita taklukan, semuanya akan baik-baik saja sayang

Jika ada perempuan yg mencintai dan memperjuangkan mu mengapa km malah sibuk memerhatikan yg tak mencintaimu? Cobalah belajar setia

Aku yakin bahwa yang selalu ada di dalam hati pasti akan menang banding yg ada di tatapan mata meskipun terpisah jarak

Aku jg ingin saat dimana "kita" membuat dunia cemburu. Dunia yg selama ini meremehkan hubungan kita

Aku ingin saat itu segera tiba, saat dimana kamu tak lagi jauh dariku & menggenggam jemariku saat aku mersa sendiri

Kamu itu memang hebat karena kamu tetap bisa membuatku mencintaimu setulus hatiku meskipun kamu jauh :")

aku disini akan selalu setia menunggumu, menjaga satu cintaku hanya untukmu , dan menjaga cinta kita tanpa lelah dan takkan pernah mengeluh

Orang-orang bilang aku bodoh karena aku masih bertahan. Mrk hanya tdk tau kalau inilah ketulusan :)

Sebagian diriku ada jauh disana.. Jauh dari mataku tapi tetap dekat dihatiku. Yaitu "kamu"

Tidak ada yg tidak mungkin.. Jarak yg begitu jauh pun tidak akan menutup kemungkinan kita sering bertemu dan menjalin kasih

Yakinlah walau raga kita jauh.. Hati kita selalu dekat karna kita saling mencinta :')

suara kamupun sudah cukup buat ngobatin rasa kangen aku ke kamu

Banyak yg aku inginkan sekarang ini.. Tapi yg sangat2 aku inginkan adalah kamu ada di sampingku saat ini. Aku sgt merindumu :')

Jarak mengajarkanku banyak hal. Bersabar menanti pertemuan.. saling percaya walau tak sll bertatap mata, dan saling mengerti

Jarak itu bukan menjadi halangan . Beda kota tapi tetap masih satu cinta kan ?

Aku banyak belajar dari hubungan jarak jauh ini. tentang kesetiaan, kesabaran, kedewasaan, dan ketulusan..

Kamu hebat. Meski jauh dan tak dapat sll ada di sampingku, kamu bisa membuatku jatuh cinta dan sll merindumu.

pagi ini kumulai hari dan ku isi hari dengan semua aktifitasku yg iringi dengan merindukanmu yg jauh disana

pundakku mungkin takkan selalu ada saat kamu bersedih dan menangis , tapi cintaku akan selalu ada untukmu :")

Kamu tidak pernah jauh dariku , kemanapun aku pergi kamu slalu ada . Karna kamu slalu dihatiku , yang jauh hanya raga kita bukan hati kita

Dalam jarak ini pun, aku masih ingin mempertahankan Kita .. sayang dan cinta pasti akan lebih indah dengan kepercayaan dan kesetiaan kita..

Selama kita saling percaya,jujur saling berkomunikasi lancar, saling peduli dan menyayangi.. Maka jarak bukanlah suatu masalah syg

Udara pagi menyentuh wajahku dengan lembutnya.. Membuatku teringat sosokmu yg jauh disana. Aku merindukanmu ada disini


disini aku belajar bersabar karna jarak kita yang jauh :'

Sungguh cintaku tak akan rapuh hanya karna jarak memisahkan ragaku dan ragamu, percayalah kasih..

Kangen kamu itu udah jadi kebiasaan aku :')

ada seuntai rindu yang tak mungkin bisa aku jelaskan hanya dengan rangkaian kata

bukan aku terlalu yakin kamu tak akan menduakanku , tapi aku yakin setidaknya kamu tak akan menghancurkan apa yang telah kita perjuangkan

Andai saja punya pintu kemana saja, pengen ketempat kamu sebentar, buatin kamu sarapan, dan sarapan bareng :'|

Selamat pagi sayang , ingat sayang , jarak takkan melemahkan cinta kita. Selamat beraktifitas ya kamu, tetap jga kesehatan dan hatinya ({})

Berharap kamu disana tetap ingat aku dan jaga hati kamu hanya untuk aku

Aku disini setia dan aku tau kamu disana juga setia. Ini bukan feeling, tapi kepercayaan

Aku kangen makan bareng kamu

Aku kangen kamu bangeet.. Kamu kangen akunya pake bangeet juga ngga? Ah si jarak misahin raga kita ya syg,untung bkn hati kita :'|

Duh.. Aku tuh setiap pagi kok selalu kangenin kamu terus ya aktivitasnya -,,-)/|| ngapa2in inget kamu. Pfff.. Slmt pagi ya syg :)

Aku memang pasrah karena jarak, tapi percayalah, aku tidak akan pernah menyerah

Berharap kamu disana tetap ingat aku dan jaga hati kamu hanya untuk aku

Udh kebiasaan aku kalo malem2 pas mau tidur tuh pasti mikirin kamu dulu.. Ya sambil berharap smg kita ketemu di mimpi. Abis kita jauh :')

Aku amat sangat merindukanmu, segeralah kemari menemuiku dan membiarkan ku tenang di pelukmu

Cukuplah aku mencintaimu di dalam hati,dan menyalurkanya di setiap doa doa dalam sujudku, krn jauh, aku menjagamu melalui Allah:')

Ktika dlm nyata tak lgi bsa brtemu,jaraklah penghalangnya.Nmun aku hrap dlam jarakpun Rindu kita Sma,Sling mrindukan

Jarak tidak berarti apa2 ketika hadir seseorang yg sangat berarti :') seperti kamu, yg amat berarti di hidupku

Kan ku temui bahagia disana.. dimana aku menggenggam,memeluk,mencium keningmu dan kan ku katakan segala perasaan ini. :')

Selamat pagi sayang.. Semoga harimu menyennagkan walau tanpa aku disampingmu ya, Aku kangen sama kamu, kamu kapan kesini lagi? :')

Kesedihanmu adalah lukaku yang paling bisu

Hari ini aku harus lebih bersabar nungguin kabar dari kamu :)

Sekalipun itu menyakitkan, aku akan tetap mencoba tersenyum

Tau sakit hati ga? Nah itu yg lagi aku rasain saat ini :)

Keliatan gak sih kalau aku lagi pura pura tegar? *cieeelaaah kode*

Pura pura tegar aja :)

Sesakit apapun hati ini, aku akan tetap berusaha tersenyum di depanmu :)

Udah nyaman banget sama kamu, semoga kita terus bersama ya >.<

Semua masalah pasti ada jalan keluarnya dan semuanya itu memerlukan proses, maka dari itu kita harus bersabar :')

Aku tau ko kamu lagi bohongin aku, aku ikhlas ko :)

Secuek apapun kamu SMS aku, bakalan tetep aku bales ko :)

Aku sangat bersyukur masih di beri kesabaran untuk menghadapi ini semua :'

Aku diam bukan karena aku takut, tapi aku diam karena aku masih memiliki kesabaran :)

Cuma bisa bersabar, karena aku tau semua akan indah pada waktunya :)

Seandainya kau tau, aku akan selalu cintaa :'

Kata siapa aku gak bisa ngertiin kamu? Itu sih karena kamunya aja yg gak pernah peka .

Sebenarnya aku bukan tipe orang yg suka menunggu, tapi demi kamu, aku rela ko nunggu sekalipun itu lama sekali :)

Udah sayang bangeet sama kamu, tapi sayang, kamunya malah sayang sama orang lain :(

Sebisa mungkin aku pendam rasa sakit ini :'

Ga enak loh di curigain terus. Telat bales SMS dikit aja dicurigain .

Hati ini udah SREK banget sama kamu yang disana  >.< ♥

Wajar kalau aku marah, karena semua orang ada batas kesabarannya.

Coba kisah cinta gue sama kaya di FTV FTV gitu yang selalu berakhir indah ..