Google+ Followers

Selasa, 26 Juni 2012

CONTO TATA LAKU PROSESI UPACARA PANGBAGEA SISWA LULUSAN PINUNJUL


Juru Laku        : a. Lengser Juru Payung
                          b. Juru Tari ( Pagar Ayu )
                          c. Juru Umbul-umbul
                          d. Juru Aping
                          e. Wiyaga / Pangrawit
                          f. Juru Sekar
                          g. Narator / Wiraswara

PROLOG       : Prosesi Upacara Pangjajap ka siswa lulusan pinunjul SD Negeri Gelar 2 Kecamatan Cianjur Taun Ajaran 2011-2012 dikawitan …………………. !

GENDING     : Goong 3 x ……………. Gending Bubuka …………….. Geder ipis ( 4 )

ADEGAN       : Cindek di tempat sewang-sewangan

PROLOG        : Kebek ku otak perwatek, kebek ku niat jeung tekad,
                          Nunyanding mamanisna ati, nyaliara na manah nu hikmah
                          Elmu luhung geus disusud, pangaji diri rek disungsi,
                          Kiwari kasari kabukti, laksana sapaneja
                          Cacap wisuda dina waluya, hataman tanda lekasan
                          Malah mandar jadi cukang lantaran,
                          Geusan babakti ka lemah cai ……………………!

GENDING     : Gambir Sawit

ADEGAN       : Juru Umbul-umbul maju kalawan ngawangun gerakan mandiri.

GENDING     : Geder ( 4 ) …….. Kacapi Masieup Tembang ( Papantunan )

ADEGAN       : Lengser ngalanglang palataran upacara

PROLOG        : 
Amit kula seja amit, ka luhur
ka Nu Maha Agung
Nu calik di kota maneuh…….
Karaman dedemit rujit kasilih ku sang maruta
                         
Pun sampun ka Maha Agung
Ka Nabi tur para Wali
Para Syuhada ambiya
Sholawat sakabeh mukmin
Kula neda barokahna
Mugia neda ijabah

Ka luluhur ka karuhun
Ka buyut ka nini aki
Ka indung anu teu ngandung
Bapa nu teu ngayuga diri
Ka saderek anu gaib
Nu ngancik di bumi suci
Alam padang poe panjang
Kula neda pangjaringna
Ahung…ahung ….ahung…..


Pun sampun … … Pun sampun… … Pun sampun … …
Bagea hidep anaking…… … !
Yap kadieu urang aping, urang jaga urang jaring
Der gending geura ramekeun ,bral miang geura papagkeun
Bur payung geura bukakeun, … bur payung geura bukakeun
Bur,… … payung geura bukakeun … … …! 

GENDING     : Gending Panyelang (Degung Pajajaran)

ADEGAN       : Juru Payung kalih Juru Aping majeng kalayan ngawangun gerakan mandiri

PROLOG        : Tembang Pangapungan

Payung mendung pinayungan,
Papayungna kahirupan, anaking
Kuwung-kuwung elmu luhung, padepokan panalaran
Luhungna jembar panalar, junun
Junun geus mangtaun-taun,
Peurih katiir ku wanci, tutug
Tutugna poe ayeuna, ayeuna cacap paneja,
Wisuda dina waluya, hataman tanda lekasan,
Arum turunna, arum tinawur …………… !

GENDING     : Catrik Ganes

ADEGAN       : Pager Ayu miang ngabageakeun siswa lulusan pinunjul

GENDING     : Geder ( 4 )

ADEGAN       : Mamang Lengser saparakanca ngabageakeun siswa lulusan pinunjul

GENDING     : ……………………R E U R E U H………………………

ADEGAN       : Prosesi “PANGBAGEA” ka siswa lulusan pinunjul SDN Gelar 2
                          Kacamatan Cianjur Taun Ajaran 2011-2012 ku mangrupi “KALUNG BUNGA”
                          ( Ka kersana ibu Pupuhu SDN Gelar Kacamatan Cianjur, mangga dihaturanan  kanggo ngalungkeun runtuyan kembang nu dironce mangrupi mangle ka siswa lulusan pinunjul SDN Gelar 2, minangka kadali pikeun anu seja miang tandang makalangan, sumangga dihaturanan )

GENDING     : Geder ipis … … …Kacapi masieup tembang

PROLOG        : Kangkalung sekarning arum, pikeun ngadalian diri
                         Ngarenda nu seja miang, kangkalung simpay kaeling
                         Eling kana titincakan, tong poho ditemah wadi … …!

ADEGAN       : Prosesi pamasrahan ijazah ka siswa lulusan pinunjul SDN Gelar 2
                          Kacamatan Cianjur Taun Ajaran 2011-2012
                         ( Ka kersana Bapa Pupuhu Pusbindik Kecamatan Cianjur, sumangga dihaturanan pikeun masrahkeun ijazah ka siswa lulusan pinunjul SDN Gelar 2, minangka prasasti ajen diri, lekasan nyiar atikan,  sumangga dihaturanan ) 

PROLOG        : Duh anaking teu karasa, kiwari ngajadi bukti
                          Hideup geus tamat diajar, nungtut elmu nyungsi harti
                         Tapi hideup sing gumati, tong poho kana piwuruk
                         Minangka tanda pamungkas, prasasti keur ajen diri
                         Geura tampa-geura tampa, ijazah anu utama ……!

Sasmita pamasrahan siswa kelas 6  ka wali siswaADEGAN       : Bapa pupuhu SDN Gelar 2 masrahkeun siswa kelas 6 anu parantos rengse nyiar   atikan di SDN Gelar 2 ka pihak sepuhna sewang-sewangan

                          Bapa pupuhu Komite SDN Gelar 2 minangka asmana sadayana sepuh siswa kelas 6 nampi kana pamasrahan ti pihak sakola

Sawer pangjurung laku siswa anu seja miang


PROLOG        : Disawer dina bangbarung, jig indit ka bumi asih
                          Nyengkal buana sorangan, diri sing manjing walagri
                         Jiwa digjaya waluya, dibarengan sugih ati ……!
                                    Disawer bari dipayungan dina usik
                                    Dina ringkang kumelendang, da eling-eling ka pawit
                                    Eling kana titincakan, nawaetu dina ati ……!

GENDING     : Puspajala

ADEGAN       : Mamang Lengser saparakanca ngajajap Siswa Lulusan Pinunjul anu seja miang tanda makalangan.

PROLOG        : Bray sing bengras, bray sing bengras
                          Nyaangan nu lalampahan
                          Bray sing bengras, bray sing bengras
                          Marengan nu rek amitan
                                    Bray sing caang, bray sing caang
                                    Lir sang surya narawangan
                                    Bray sing caang, bray sing caang
                                    Masing caang herang mencrang
                         Halimun anu ngadingding
                         Mugia sing geura peuray
                         Haleungheum anu keur ceudeum
                         Mugia sing paburincay
                                    Ngawitan ngalengkah mencar
                                    Seja ngambah jalan anyar
                                    Lumampah anu munggaran
                                    Neruskeun harepan jembar

PROLOG        : Sakitu nu kapihatur Prosesi Upacara Pangbagea ka Siswa Lulusan Pinunjul SDN Gelar 2 Kacamatan Cianjur Taun Ajaran 2011-2012, wilujeng tandang makalangan, mugia apanjang-apunjung
                          Cag ah ………!

GENDING     : Gending Panutup (Gambir Sawit)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar